Akademie

Klaswerk

Elke skriftelike opdrag word begin met skrif en syfervorming om netheid van werk te verseker.  Werk word gedurende klastyd met leerders behandel waarna skriftelike opdragte gedoen word.  Werk word gedurende klastyd voltooi en kan bepunt word.  Werk op geel papiere is verrykingswerk, terwyl werk op pienk papiere remediërende werk is.  Klaswerk kan soms deur leerders self gemerk word met ‘n grys potlood.  Die onderwyser kan antwoorde lees, ‘n memorandum kan op ‘n projektorskerm vertoon word of op die bord geskryf word.

Die onderwyser kontroleer daarna die skrifte.  Nasorg bly die leerling se verantwoordelikheid. As daar te veel van dieselfde foute is word dit in klasverband van die bord af herhaal.

Geel briewe vir ouers se insae in leerders se skriftelike werk word jaarliks in skrifte geplak.  Daar word verwag dat ouers hierdie briewe sal teken.

Huiswerk

Werk wat in ‘n sekere tyd nie voltooi is nie kan as huiswerk gegee word.  Onderwysers kan ook ekstra werk gee wat dien as inskerping. 

Onvoltooide werk en versuim om huiswerk te doen is strafbaar met inskrywing.

Leerlinge ontvang ‘n Akademiese rooster aan die begin van elke kwartaal.

Take / Naslaanopdragte

Take en naslaan opdragte word vooruit op die Akademiese rooster aangebring.

Geen take word tuis gedoen nie – navorsing en apparaat word na die klas gebring waar opdragte dan in die klas deur die leerders voltooi word.

Take wat laat ingehandig word moet vergesel wees met ‘n geldige mediese sertifikaat.

Toetse en Eksamens

Leerders ontvang ‘n amptelike toets rooster en ‘n akademiese rooster aan die begin van elke kwartaal.

Leerders ontvang ‘n week voor die toets geskryf word die afbakening waaroor hulle moet leer.

Leerders sal voorsien word van ‘n getikte afbakening, of deur die afbakening wat die onderwyser op die bord skryf.

Leerders word versoek om dan die afbakenings  self in hulle dagboekies te skryf.

Afwesigheid

Indien leerders afwesig is tydens ‘n toets of eksamen, moet die skool geskakel word en ‘n rede vir die betrokke leerling se afwesigheid moet verskaf word.

Die leerder moet op sy/haar terugkeer ‘n geldige mediese sertifikaat inhandig.

Afwesige leerlinge sal die toets of vraestel op die eerste Vrydag wat volg geskryf word.

Dit bly afwesige leerlinge se verantwoordelikheid om werk te kry wat ingehaal moet word tydens afwesigheid.

Kontak ons gerus vir meer informasie

Word deel van die Corrie-familie